aqencja reklamy aqencja reklamy aqencja reklamy aqencja reklamy aqencja reklamy aqencja reklamy aqencja reklamy aqencja reklamy fotografia reklamowa fotografia reklamowa fotografia reklamowa fotografia reklamowa fotografia reklamowa fotografia reklamowa fotografia reklamowa fotografia reklamowa fotografia reklamowa fotografia reklamowa reklama reklama reklama reklama wizytówki,plakaty projektowanie stron internetowych projektowanie stron internetowych projektowanie stron internetowych projektowanie stron internetowych projektowanie stron internetowych projektowanie stron internetowych projektowanie stron internetowych projektowanie stron internetowycha projektowanie stron internetowych reklama reklama wizytówki,plakaty wizytówki,plakaty wizytówki,plakaty wizytówki,plakaty wizytówki,plakaty wizytówki,plakaty wizytówki,plakaty wizytówki,plakaty strony internetowe muzeum sklep willa w miedzywodziu dom goscinny w pobierowie dom goscinny w pobierowie nagrobki,pomniki dom goscinny w dziwnówku kompleksowe-czyszczenie apartameny w dziwnowie dom wczasowy w dziwnowie nagrobki,pomnik agroturystyka kamien pomorski
  Odwiedzin:
  Online:
  Szczegóły artykułu    
   » Z Brzozdowiec na Ziemi? Kamie?ską
   Ko?czący si? rok 2015 by? jubileuszowym rokiem siedemdziesi?ciolecia wspó?czesnej polskiej historii Ziemi Kamie?skiej. Po konstytuujących ją kluczowych wydarzeniach kamie?skiego roku 1945 – zdobyciu miasta 5 marca, rozpocz?ciu organizowania polskiej administracji 23 maja, rekoncyliacji naszej katedry i powstaniu polskiej parafii 16 września i uroczystym otwarciu pierwszej polskiej szko?y 7 pa?dziernika – 24 grudnia br. minie siedemdziesiąt lat od przybycia na Ziemi? Kamie?ską mieszka?ców wsi Brzozdowce (przedwojenny powiat Bóbrka w województwie lwowskim), którzy wysiedleni ze swych rodzinnych znale?li na niej nowy dom doświadczając dramatycznego losu tysi?cy naszych rodaków zmuszonych do opuszczenia Kresów Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej.
       16 pa?dziernika 1945 r. ks. Micha? Kaspruk, od 1932 r. proboszcz parafii w Brzozdowcach odprawi? ostatnią msz? świ?tą w tamtejszym kościele, po której czeka?a go i jego parafian droga w nieznane. W przejmującej relacji Jana Burlikowskiego z tej ostatniej Eucharystii czytamy: „Nie by?o takiej osoby w kościele, której nie stan??y ?zy w oczach. Ostatnia odczytywana Ewangelia. Homilii nie by?o. Wszystko by?o jasne, oczywiste, tragiczne. ?zy by?y wymowną homilią. Ostatnie Podniesienie. Oczy zebranych zwróci?y si? ku Hostii – czy to mo?liwe, ?e po raz ostatni dope?nia si? ta Ofiara? […] Ostatnie modlitwy mszalne i ostatnie „Ite missa est”. Id?cie – ostatnia ofiara Mszy Świ?tej spe?niona. Ale nie odeszli, oczekując na moment najbardziej smutny i wymowny. Po krótkich modlitwach na stopniach o?tarza, ks. proboszcz wsta? powoli, aby dokona? ceremonii zgaszenia wiecznej lampki. Dotychczasowy cichy p?acz przeszed? w szloch. Si?gną? raz, drugi i trzeci, aby opuści? pi?kną srebrną barokową lamp?, ale za?ama? si? zupe?nie, nie mia? si?, g?ośno szlocha?. Zwróci? si? wtedy do kl?czącej przy balaskach siostry zakonnej i ?amanym g?osem powiedzia?: „Siostro, prosz? zgasi? lampk?, ja nie mog?...” i upad? z powrotem na kolana. Siostra podesz?a i opanowując g?ośny p?acz – zgasi?a oliwną lampk? wieczną. […] A tymczasem po ostatniej Mszy, ludzie obchodzili kośció? w milczącej procesji, ca?ując mury kościelne i progi oraz zabierając na pamiątk? okruchy ścian umi?owanej świątyni”. (R. Brzucha?ski, Moje miasteczko Brzozdowce, Kraków 2007, s. 84, 91)
       Najwa?niejszą sprawą, przed opuszczeniem Brzozdowiec, sta?o si? zabezpieczenie czczonego od XVIII wieku s?ynącego ?askami Cudownego Obrazu Pana Jezusa Brzozdowieckiego znajdującego si? w kościele. Parafianie ukryli go w skrzyni proboszcza, którą zabrali ze sobą do Chodorowa, skąd w bydl?cych wagonach wyruszyli na Zachód. Ksiądz Dziekan Micha? Kaspru wspomina? dramatyczną w?drówk? na Zachód w lutym 1946 r. pisząc:
       Czas od 16 pa?dziernika do 24 grudnia to gehenna moja i ludzi moich, 6 tygodni czekaliśmy na wagony w Chodorowie na rampie, na deszczu i zimnie, gdzie dwoje ludzi nam zmar?o, w transporcie kolejowym byliśmy od 23 listopada do 24 grudnia, w którym po drodze zmar?o 12 ludzi, z tego w D?bicy jednej nocy troje. Z Gliwic cz?ś? parafian skierowano na Śląsk do I?owa, a z cz?ścią sk?adającą si? z parafian wojskowych przyjecha?em do Powiatu Kamie?, gdzie na razie zamieszka?em w Trzebieszowie, w domu pastora. Stan mój po przybyciu do Trzebieszowa by? op?akany, kompletnie wyci?czony z odmarzni?tymi nogami i zawszony, trzeba by?o dwóch miesi?cy by jako tako dojś? do siebie […]”.
       W wigili? 1945 r. grupa Brzozdowian ze swym proboszczem dotar?a do stacji Goliszewo (dzisiejsze Golczewo) rozlokowując si? w obwodzie kamie?skim. Ks. Kaspruk trafi? wraz z grupą parafian do Trzebieszewa, gdzie w tamtejszym XV-wiecznym gotyckim umieszczono Cudowny Obraz. 19 marca 1946 r. ks. Kaspruk zosta? mianowany administratorem parafii w pobliskim Kamieniu i dziekanem kamie?skim, a w 1951 r. jej proboszczem.
       Cudowny Obraz Pana Jezusa Brzozdowieckiego trafi? do kamie?skiej katedry. Początkowo zosta? umieszczony w o?tarzu „Ecce Homo”, który wraz z kratą lektoryjną zamyka? prezbiterium by  w kolejnych latach zosta? przeniesionym do kaplicy Lepelów przy nawie po?udniowej, w której znajduje si? do dziś. 14 września 2010 r. specjalnym dekretem ks. abpa Andrzeja Dzi?gi Metropolity Szczeci?sko-Kamie?skiego przy kamie?skiej katedrze ustanowione zosta?o Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzy?owanego i Matki Bo?ej Bolesnej.
       Siedemdziesiąta rocznica przybycia mieszka?ców Brzozdowiec na Ziemi? Kamie?ską zosta?a w tym roku upami?tniona 8 grudnia uroczystą mszą świ?tą w kościele w Trzebieszewie sprawowaną przez proboszcza naszej parafii ks. kan. Dariusza ?arkowskiego, rekolekcjonist? - ks. Andrzeja Galanta proboszcza Parafii pw. Najświ?tszej Marii Panny Matki Kościo?a w Chojnie oraz kamie?skiego wikariusza ks. Mateusza Paku??. Podczas mszy świ?tej przedstawiciele urodzonego w Brzozdowcach pokolenia, które jako dzieci w Wigili? 1945 r. przyjecha?y do Golczewa i Trzebieszewa, dokonali symbolicznego przekazania sztandaru brzozdowieckiego, który przyby? z nimi ze stron rodzinnych, pokoleniu swych wnuków.
       Po mszy świ?tej odby?o si? spotkanie wigilijne w udzia?em przyby?ych na rocznicowe uroczystości przedstawicieli rodziny brzozdowieckiej z ca?ego kraju, kap?anów, Wicemarsza?ka Województwa Zachodniopomorskiego Pana Jaros?awa Rzepy i delegacji z Kamienia Pomorskiego.
   Na fotografii: najstarsi byli mieszka?cy Brzozdowiec, którzy jako dzieci lub m?odzi ludzie przybyli przed siedemdziesi?cioma laty na Ziemi? Kamie?ską, uczestniczący w uroczystościach rocznicowych, które odby?y si? 8 grudnia br. w kościele w Trzebieszewie (fot. MHZK).
    Autor: B?a?ej Bubnowicz, dodano: 2015-12-24

   www.mhzk.eu | Wszelkie prawa zastrzeżone | Made by IQ Vertical | 2009